top of page
  • Monalisa Moore

Urgent: Seno in Hospital

I am relaying a message from Uncle Napa .....Famili mou kataki ke mou hufia mai 'a Seno mo Uini Tavo 'i Matahau. Ko e ngaue pea na'e to ai 'a Seno he fu'u mango pea 'oku tokoto atu 'i falemahaki. Mou kataki 'o hufia mai 'a Seno he taimi faingata'a koeni. Napa, koeni na'u feinga ta kia Ana mo Filimi pea 'oku 'ikai pe ke tali ka teu feinga ke ma'u e ongomatu'a kena 'ilo ki ai e. 'Ofa atu pea malo e ma'u news ketau fehufaki'aki ai ki Tonga.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

To Each One and All, The Dearest Ones Within Fatai & 'Ekuasi Family First of all, thank you Laupoini Jr. for initiating this sharing of digging out good ideas about: " FATAI & 'EKUASI FAMILY REUNION 2

bottom of page