top of page
  • Hiko jr

Lalo Kalosipani News 5

Malo ho'omou lelei famili,


'Ikai ha ongoongo lahi mei he Lalo Kalosipani ka ko e fakahoko atu pe óku mau moúi lelei pe hono kotoa. Kei laumalie pe fefine ko Maliana, pehe ki he taáhine ko Tapaita (Sr.Clare). Kei moúi lelei pe mo fiefia e fefine ko Tiana, pehe ki heéne ongo ua (Milika Jr & Saimone Jr). Laumalie pe fefine ko Fitaíla, pehe kia Poini jr who was supposed to fly to Fiji last Monday but failed due to technical problems. Still, he's looking forward to eventually get to fly this coming Friday, and we wish all the best to him. Óku sai pe tangata ko Rodney Sikei, pehe kia Mele mo éna kií fanau who are getting smarter and are doing great at school. Though we haven't heard much from Toni who's currently á Te'ekiu resident, but I'm sure he's doing fine out there too. Óku ngalingali fakalakalaka ai pe á Seno ki muá because his misini tutu'u gets to wake us up this morning as he warms his chainsaw machine for work. Naá ku ááhi atu kia Sepa ki he ápi ko Huátolitoli last Saturday, pea óku fakafiefia pe heéne lava ke talanoa mai, although he talks about meá kehekehe, but at least he lives day after day after day . . .


Óku mau fiefia foki pea fakamalo kia Ísaáke mo Ákata ki Nuúsila he sií mai e tokoni fakameátokoni ki he Lalo Kalosipani, ko e fuú tokoni lahi ia ki he tuúnga fakaékonomika óku mau í ai (thanks alot Áke!), ófa ai pe é pehepehe ai pe, though i don't mean to put presurre on your famili, he óku mahino pe á e feinga moúi maá homou ngaahi famili, óku mou í ai.


Fekauáki mo e hotau fonua, naé lava atu e putu ó Matoto last Saturday. Finally kuo ne maú atu si'a nonga mo ha fiemalie. Ko e kaingalotu, óku hokohoko atu ai pe ako hiva, ko e teuteu ki he fanongo 'e ngali ááhi mai á Fr.Napa 'i 'Akosi. Kuo nau ilifia! I think they worry naá ílo énau fakatamulu. Óku mau teu atu ai pe foki á e ako faiva maúlu'ulu á e palokia ki he teu fakanofo patele foóu 'i he last week of this month. But don't worry folks, this new priest has nothing to do with our famili, ke tau ki'i manava hake! Sorry if your vision is blurred by reading this ka ko e fakafonufonu atu ai pe e news ke fakapapauí ai pe maú éku vahe . . . ha ha! Anyway, that's about it for now.


For any further clarification, please kindly feel free to let me know by replying here to me.


Óku mau ófa lahi atu hono kotoa mei he Lalo Kalosipani 'i homou ki'i ápi masiva,

Hikosií


PS: é Vo, ái muá mo ái mai haó lau ki he foí maama éku kaa. ái heé í ai e áho te ke éva mai ai ó lele fiemeá holo heéku white car . . . ófa lahi atu . . . mo e fakaongoongo lahi fau.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

To Each One and All, The Dearest Ones Within Fatai & 'Ekuasi Family First of all, thank you Laupoini Jr. for initiating this sharing of digging out good ideas about: " FATAI & 'EKUASI FAMILY REUNION 2

bottom of page