top of page
  • Monalisa Moore

Latest News from USA

Malo e Lelei atu ki he famili kotoa pea 'ofa 'oku mou mou'i lelei pe hono kotoa mei homou ngaahi feitu'u takitaha, tautautefito ki he kau Patele mo e ngaahi famili nofo mama'o..

'Oku mau sai kotoa atu pe mei homau ngaahi tuliki heni pea koe taimi 'afu eni ia homau ngaahi feitu'u pea 'oku sai pe ketau nofo fale na'a 'uli'uli ha taha (LOL), tautautefito ki he kau palangi loi eeeeeeee (hehehe).


1st news

Na'e si'i puna mai 'a Vise lahi ki heni ki Texas pea neongo ko 'ene puna mai pe ke 'ave 'ene me'a faka-tonga ki he teu ki he mali ka na'u fiefia he sio ki ai pea koau pe moe toko 4 lalahi kae tuku atu e kau matengata'a 'i 'api pea na'u talanoa ai pe mo Vise lahi pea si'i foki ai pe he 'aho tatau ki Salt Lake City pea 'oku si'i sai pe pea 'oku ou fiefia he sio kia Auntie Vise he ko e last time na'u sio ki ai ko e putu 'o Suliana e....'Oku si'i fetakai atu he teu e me'a kotoa ki he mali 'a cousin Toni Uesi, he 'oku vave pe..


Birthdays alert for this month of July

Koe mahina eni 'oku celebrate ai pe 'e hoku famili pea 'oku ou loto kemou 'ilo 'oku hoko ai moe birthday 'o Filimi pea teu feinga ki ai pea kapau 'oku mou fie telefoni ki he ongomatu'a pea 'oku ou poupou atu ki ai he ko e me'a fakafiefia ia kapau temou lava 'o ta kia kinaua 'o si'i vakai ai pe naua ha'a mou 'ata'ata e.


Ko e fika 'e 2 pea kapau ko e ta mai from out-of-area manatu'i mahalo ko e long distance ia kia kimoutolu. Kole atu kemou let the phone ring many times and on their home number it might only ring 3 times pea tali misini mai just re-dial again. She might get the phone on time. Here are their numbers:


#(682) 552-3864

#(619) 313-4148 (home Phone)


Most Likely she'll answer he 'oku ne si'i to'oto'o holo 'a e telefoni ko eni. Ko e birthday 'o Filimi 'oku hoko he mahina ni he 'aho 17 he 'oku share b-day ia mo 'eku ta'ahine ko Catalina pea 'oku mau fa'a feinga kia Filimi 'o 'ave 'ene keke b-day.


Adrianna Moore (July 14th) turning 13

Catalina Moore and Filimi Tavo (July 17th)

Mateaki Lolohea, my baby brother (July 19th) in Hawaii with my mom and families

Victoria Moore (July 22nd) turning 11

Sabrina Moore (July 278th) turning 12

and Lastly is my Angelica Sela Moore (July 30th), turning 3 yrs old...'oku fakahingoa 'eku ta'ahine ko eni ki he 'eku Kui ko Sela Tafisi pea 'oku si'i kei mou'i pe 'i Tonga 'i Kolomotu'a..(Love u Grandma Sela)


Kole atu ai pe homou hufaki ki he kau birthdays koeni.


Last words

Ko e fakamalo atu pe kia kimoutolu hono kotoa he fai news mai mei homou ngaahi feitu'u takitaha pea 'oku faka'ofo'ofa ai pe 'etau Family Page pea kapau 'e 'iai ha'amou ngaahi fakamonu mai kia Filimi pea mou tohi mai pe heni kau toki relay ho'o mou message ki ai. Mau 'ofa lahi atu kiate kimoutolu hono kotoa pea hokohoko atu ai pe 'etau fehufaki'aki.


'Ofaatu

Paenga of USA and family (Monalisa)

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page