top of page
  • Monalisa

Family Funeral: RIP Luseane Saluni Uia

Malo e lelei famili,


Kuo fakapa mai mei Matahau, Tonga, kuo si'i malolo 'a Luseane Saluni Uia pea ko e kole atu ai pe ho'omou hufaki ki si'i famili 'o Luseane he fu'u taimi faingata'a ko eni. She was one of the last remaining elderly ladies of Matahau from the generation of grandma Fatai. Toka a 'i he fiemalie 'a e 'Eiki, Luseane.


'Ofa lahi atu mo e hufaki,

Monalisa mo e famili

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page