top of page
  • Uncle D

About Lomu & Losaline Family Reunion

Hi famili,


Ko au D Tavo 'oku ou fakamalo atu ki he kau taki 'oe website ko'eni ko ho'omou kei pukepuke 'a e ki'i fetu'utaki'anga ni, ketau kei fetalanoa'aki ai. Kuo fuoloa 'a'eku puli mei he website ko'eni, ka 'oku ou sio ma'u pe ki ai. Ko e 'uhinga 'eku hu atu ko'eni ko e lahi 'eku sio hifo ki he lau mai 'o fekau'aki moe reunion ko ia 'a e famili 'o Lomu mo Losaline. 'Oku ou loto keu 'oatu ha fk-ikiiki 'oe reunion ko'eni. Ko e reunion ko'eni ko e fk-taha fk-famili ia 'ae famili 'o Lomu mo Losaline mo'ena fanau na'e toko 5: ko Suka, Vanisi, FeliseTavo, 'Alusa pea mo Soane Lomu. Ko koe pe 'oku ke 'ilo'i hifo ko ha'o kui 'eni 'i he fanau ko'eni, pea 'oku ke kau ki he reunion ko'eni. 'E fk-hoko ia 'i he 'aho 20, 21 moe 22 'o 'Akosi. 'E kamata 'i he 12 ho'ata 'o e 'aho 20. Koe welcome meeting moe lunch pea hokohoko ai 'ae ngaahi polokalama 'aia 'e fk-lele ia 'ehe fanga makapuna 'o Suka mo Soane Lomu. Pea hoko ai moe dinner. Pea tetau fk-'osi 'aki ha fu'u hulohula toho ki he pahia (welcome dance). Ko e 'aho 21 'oku fk-lele ia 'ehe fanau 'a Felise Tavo mo e fanga mokopuna. 'E kamata ia 'i he 10 pongipongi ki he po'uli .'Oku 'iai 'a e breakfast, lunch moe dinner.Pea 'oku 'iai mo e ngaahi polokalama kehekehe 'e fai. Pea 'oku 'iai moe fiema'u ko'eni, ki he ongo 'aho loua. Koe fanau na'e toko 5 pea 'oku fili 'ehe fanga mokopuna 'o Suka kenau lanu hinehina. Ko e lanu ia oe falani tenau tui, ke 'ilo'i 'ehe tokotaha kotoa ko e mokopuna ia 'o Suka. Pea fili 'ehe fanga mokopuna 'o Felise Tavo kenau lanu blue. Pea fili 'ehe fanga mokopuna 'o Soane Lomu kenau lanu kulokula. Pea 'oku te'eki ke mahino mai 'a e lanu 'o Vanisi mo 'Alusa. Koe 'aho 22 koe 'aho Sapate 'e takitaha 'alu ki he'ene lotu, pea tetau toki dinner fk-taha he efiafi ko e pot luck. Pea tetau fk-'osi 'aki ha fireside 'a e famili.Temau toe fk-taha 'i he 'aho 25 'oe mahina ni ke fk-papau'i 'ae me'a kotoa.'Oku ou fk-afe'i atu kimoutolu kemou ha'u kotoa, 'oku lahi pe ngaahi nofo'anga heni kemou me'a mai 'o malolo ai.


'Oku ou 'ofa lahi atu kiate kimoutolu famili moe ngaahi ngaue lahi 'oku mou fai mei he ngaahi feitu'u 'oku mou 'iai. 'Ofa pe'oku mahino atu 'ae fk-matala 'oku fai atu ni, D Tavo.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page