• Uncle D

Ano Masima News 1

Hi famili,


'Oku fk-fiefia 'ete vakai hifo ki he ngaahi famili kehekehe 'oku ngali lelei pe me'a hono kotoa . Ko kimautolu 'eni 'oku mau sai pe tuku kehe pe 'ae fo'i tokotaha 'i hoku famili, na'e nofo falemahaki ia 'i he uike kakato 'e taha pea toki 'ata mai he 'aho ni. Ko e me'a fk-fiefia 'ene foki mai ki 'api ka 'oku kei puke pe. Ko Vicelia na'e ma'u ia 'ehe niumonia, pea toe ma'u moe vai 'i hono ma'ama'a. Pea na'e tafa 'ehe kau toketa 'o to'o 'a e vai ki tu'a. Pea malo pe moe fonua ni ke lava lelei hono faito'o. Kuo 'asi sai mai 'eni, ka 'oku kei fai pe hono faito'o 'i 'api ni. Pea 'oku ou fk-'amu ke kau atu 'a e tokotaha ni 'i ho'omou lotu. Ko Keturah foki na'e toki 'osi mei he high school, pea 'e hu atu ia ki he kolisi 'ihe fall. Na'e toki foki mai 'a Dempsey mei 'Afilika koe 'osi ia 'ene ngaue fk-faifekau ai 'i he ta'u 'e 2. Pea ko e foki mai ko'eni 'a Dempsey 'oku mau feinga ke mau mahino'i 'ene lea fk-palangi. He koe tapepe 'ene lea 'oku hange pe ia ko e lea 'a e kau 'Afilika. Ka 'oku mau fiefia he'ene foki mo'ui mai, 'i hano mei kale'i atu 'i 'Afilika.


Ko Napa 'eni na'e toki foki mai mei he ako, ka'e toki foki 'i he fall ki he kolisi. Ko 'Ekuasi pe 'oku kei toe 'i he high school, 'e senior 'a e tangata 'i he hu atu ko'eni 'i 'Akosi.Temau feinga ke fk-hu atu 'a e ngaahi lele malie 'ae tangata ni 'i he 'akapulu kemou sio ai. 'Oku ou tui ko'ene hoko pe ki he tokotaha 'oku fk-hingoa ki ai. 'Oku ou tui kapau na'e 'iai ha 'akapulu fk-'amelika 'i Tonga he taimi koia na'e kei tupu hake ai 'etau tamai, na'e 'akapulu fk-'amelika ia .Ko e 'ea 'i homau feitu'u ni 'oku fu'u vela 'aupito. 'Oku sai pe 'a e pule lahi homau famili 'a Latu pea mo au ko 'ene ki'i miko 'oku ou sai pe. Ko e me'a ko e 'e sai ai e famili, ko e me'a ia ke fai. Ko 'Isi 'Epenisa 'eni kuo 'ata mai mei falemahaki, 'a e mali koia 'o Vise si'i, ka 'oku te'eki ai ke 'osi hono fai hono faito'o. Kole pe ho'omou lotu ke kau atu ai 'a e ki'i motu'a ni.'Oku lolotonga 'i heni foki mo Vise lahi koe to'o tama 'i he ongo leka ko ia 'a Vise si'i. Ko Simiki foki 'oku si'i mo'ui lelei pe ka 'oku 'ikai kene toe 'ilo ha taha,malo mo si'i 'Anamiki 'ene tokanga'i 'a Simiki. 'Oku ou fk-'amu ke kau atu moia 'i ho'omou lotu.


'Ofa atu ki he famili hono kotoa. Koe ngata'anga ia 'o e ki'i news mei he ano masima,

Uncle D Tavo

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hello

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Family

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family