top of page
  • Fr Hiko

Popoaki Feikaungamamahi: Vailaua RIP

Kia Tu'ila Vakano, Tu'ifua pea mo e fanga makapuna:


'Oku tangi si'omau loto he manatu atu ki Toumohomoho, Tafengalolo pea moe Fanga-ko-holo. He ko e mole ha kupu 'e taha 'oku ongo kotoa ki he kolo. 'Io ko e ta 'oku o'o, ta 'oku ongo. Kuo hakea e peau ta pea kuo tafia ai e mo'ui ko e me'a'ofa. 'Oku popo'uli 'a natula, 'io he ko e 'aho 'o e mamahi. Kaneongo e fakamasiva kuo huki tonu ai e famili, 'oku tataki kitautolu 'e he 'etau tui pea mo e folofola mo'ui 'a e 'Otua ke 'oua mu'a na'a siva 'etau 'amanaki he kuo ikuna 'ehe ivi malohi 'o e 'ofa 'a e 'Otua 'a e ivi 'o e mate. 'I he Kosipeli 'a Ma'ake 'oku toki 'ilo'i pe 'ehe senitulio ta ko Sesu ko e 'alo ia 'o e 'Otua 'i he'ene vakai atu ki he anga 'o 'ene mamahi pea mo 'ene pekia. 'Io, fakatauange 'i he taimi faingata'a ko eni ke mou mata pea ke 'ilo'i 'oku faifononga pea kaunga mamahi e 'Eiki mo kimoutolu.


'Oku mau manatua e si'i fofonga malimali mo 'ofa 'a ho'omou kui 'ofeina ko Vailaua Tatafu. 'A e ngaahi ta'u lahi 'o si'ene tou'anga ko e fa'e 'i he fanau pea hoko atu kiate kimoutolu fanga makapuna. Kuo a'ua'u 'a si'ene mo'ui mo e fai fatongia. Kuo taimi a ke ne hiki atu ki he malolo'anga 'oku nonga ange pea 'oku 'ikai ngata. Fakatauange ke hoko 'a 'ene tui, 'a 'ene fai fatongia lelei, kae 'amu ange 'a 'etau mohu 'amanaki ki he 'alo'ofa mo e faimeesi 'a e 'Otua ko hotau fakanongononga. Te mau fai atu ha Misa hufaki 'o Vailaua pea mei he ngaahi feitu'u kehekehe 'oku mau fakakaungatamaki ai. 'Oku mau 'ofa atu kiate kimoutolu pea mo e kotoa e pangai 'o e mamahi.


Faka'apa'apa atu,

Patele Napa (Peru), Patele Felisiano (Pakistani), Patele 'Ekuasi (Fisi), Patele Pauli Ta'ai (Niuafo'ou), Patele Hiko mo 'Unaloto (Ha'amoa)

2 views0 comments

Recent Posts

See All

To Each One and All, The Dearest Ones Within Fatai & 'Ekuasi Family First of all, thank you Laupoini Jr. for initiating this sharing of digging out good ideas about: " FATAI & 'EKUASI FAMILY REUNION 2

bottom of page