top of page
  • Paul Quinn Taai

Ongoongo Fakamuimui Taha mei Tonga

Fika 2 'Apifo'ou Sipoti Fakakolisi 2011 Na'e fika ua 'a e Kolisi 'Apifo'oú 'i he koula lahi taha 'i he fe'auhi Sipoti Fakakolisi hono 88 'o e ta'u ní 'a ia na'e fakahoko ki he Pa'ake Teufaivá. Ko e fakaikiiki 'o e lahi 'o e 'ū metali 'o e ngaahi kolisí te mou toki ma'u ia mei he Kanivatonga 'a ia 'oku hā atu ai hono fakamatalá. Ka ko e ngaahi 'ata 'eni mei he fe'auhi sipotí ke mou me'a hifo pe ki ai: Ko e oma taha eni 'o e sipoti fakakolisi 2011, ko e tamasi'i Fisi ko Isikeli Rokowaqa mei 'Apifo'ou

Hala Kolosi Palokia Hihifó Na'e fakahoko 'a e Hala Kolosi 'a e Palōkiá 'i he 'aho Falaite Leleí mei he Fale Telefoni 'a Masilameá ki he Falelotu Sangato Sitaniselao 'o Te'ekiú. Ko e ouau mamalu mo fakalaumālie ko 'ení na'e tataki ia 'e he fanau Lātaki Fakapalōkiá. Na'e koloa'ia 'a e kāingalotu 'o e Palōkiá 'i he me'a mai 'a e 'Eiki 'Epikopoó, Soane Patita Paini Mafi 'o nau fononga fakataha 'i he Hala 'o e Kolosí. 'I he a'u 'a e Hala Kolosí ki Falelotú, na'e hoko atu ai pē ki he Fekita 'o e Kolosí. Na'e makehe 'a e ta'ú ni he na'e takitaha 'e he fāmili 'ene pale 'o fononga fakafāmili 'o fai 'enau tuku pale mo e faka'apa'apa makehe ki he Kolosi mo nau fekita. Paul Quinn Ta'ai (ko e sevaniti talangofua)

0 views0 comments

Recent Posts

See All

To Each One and All, The Dearest Ones Within Fatai & 'Ekuasi Family First of all, thank you Laupoini Jr. for initiating this sharing of digging out good ideas about: " FATAI & 'EKUASI FAMILY REUNION 2

bottom of page