top of page
  • Uncle D

Soane & Losaline Lomu Reunion 2011

Hi famili,

'Oku te tomu'a tuku ha fakamalo ki he 'Otua, koe ngaahi tapuaki, moe tauhi 'ofa ta'efilifili manako kuone fai ma'a'etau mo'ui 'ihe ngaahi feitu'u kehekehe 'oku tau 'iai. Koe faingamalie lelei eni kiate au keu fai atu ha ongoongo meihe Ano Masima, 'o fekau'aki moe reunion na'a mau toki fakahoko 'ihe 'aho ko'eni 'e 4 na'e toki 'osi. Pea teu fai atu pe hano fakaikiiki 'oe ngaahi me'a kotoa na'a mau fakahoko, mei he Tu'apulelulu 'o a'u mai ki 'anepo koe Sapate.

Tu'apulelulu - Na'a mau kamata 'aki ha'amau po hulohula. Pea na'e 'iai moe tu'utu'uni kihe hulohula, koe teunga koe teunga kaupoe. Pea 'ai moe pale kihe teunga kaupoe lelei taha. Koe hulohula tokolahi 'eni mo fakalata. Na'e ma'u mo'oni 'emau fiefia kae tautau tefito kihe fanau.Na'e lele pe mo'emau sapa meihe kamata 'o a'u kihe 'osi 'ae hulohiula. Pea koe pale 'uluaki 'oe teunga kaupoe leleitaha na'e ma'u ia 'eau mo hoku hoa. Pea 'oku mou 'ilo aipe 'oku ou mali ki Kolomotu'a. Pea 'oku mou 'ilo aipe 'i Tonga kotoa na'e taha pe 'ae kaupoe 'i Tonga koe tangata Kolomotu'a. Pea na'aku ako 'eau mei ai 'ae teunga kaupoe totonu.Falaite - Na'a mau 'alu kotoa kiha paaka 'o fakahoko ai 'emau ngaahi polokalama 'oe 'aho ko'eni. Na'e toe tokolahi ange 'ae 'aho ko'eni. Na'e kamata pe 'emau breakfast pea hoko atu aipe moe'mau papakiu all day none stop eating. Na'e 'ikai ketoe tali ia kiha taimi kai koia pe 'oku fiekaia pea 'alu pe kihe papakiu 'o to'o mei ai 'ae me'a 'okune fiema'u. Na'e fakalele leva 'ehe komiti 'ae to'utupu 'ae ngaahi 'ekitiviti kehekehe. Pea na'a mau vahevahe kiha ngaahi kulupu 'e 4 'o mau fai ha ngaahi fe'auhi kehekehe. Na'e ma'u mo'oni 'emau fiefia, he na'e langa hoku 'ulu 'ihe fu'u lahi 'ae kata moe ongoongosia 'ihe ngaahi va'inga na'a mau fakahoko. Na'a mau mavahe leva meihe paaka 'o teuteu kihe'emau hulohula 'ihe po ko'eni. Na'e 'iai foki moe tu'utu'uni kihe hulohula ko'eni, kuopau ke teunga mai 'ae tokotaha kotoa kihe hulohula ko'eni 'aki 'ae teunga 'oe 70's. (Hippy style) Koe fakalata 'ete sio kihe kauleka moe matu'a 'enau teunga mai'aki 'ae teunga koia na'e fiema'u. Pea koe hulohula tokolahi mo'oni 'eni pea mo fiefia 'ae famili. Na'e lele aipe mo'emau sapa 'otai moe keke 'isite meihe kamata kihe'ene 'osi 'ae hulohula. Koe me'a faklafiefia mo'oni 'ihe'ete vakai kihe famili 'enau fu'u fiefia.Tokonaki - Koe 'aho ko'eni na'a mau 'alu leva kihe feitu'u ko Spanish Fork. Koe feitu'u 'eni 'oku nofo ai 'ae fanga mokopuna 'o Suka, mo Soane Lomu. Ko kinautolu na'a nau host 'ae 'aho ko'eni. Koe 'aho fakafiefia mo'oni 'eni, mo toe tokolahi ange ai 'ae famili. Na'aku fakafuofua kuo mau a'u kihe toko 300 pe lahiange ai. Na'e toe fakalele aipe 'ehe komiti koia 'ae to'utupu 'ae ngaahi fe'auhi kehekehe 'ae kauleka 'o a'u aipe kihe kakai lalahi. Na'a mau fakahoko 'eni 'iha paaka All Day. Na'e a'u hifo kihe efiafi na'a mau fakahoko ha parade koha laka 'ae ngaahi famili koia 'oe fanau koia 'a Soane mo Losaline Lomu. Na'e mahino heni 'ae fu'u tokolahiange 'ae hako koia 'o Felise Tavo, 'aia na'e taki laka 'a Filimi 'ihe famili koia 'o Felise. Koe momeniti fakalata mo'oni 'eni 'ihe'ete vakai kihe ngaahi famili 'enau 'ilo'i koe kupu kiautolu 'oha fo'i famili pe 'e taha 'aia ko Soane mo Losaline Lomu. Na'e lava pe kete 'ilo na'e to ha ngaahi lo'imata koe 'ofa kihe ongomatu'a mahu'inga ko'eni 'aia ko'etau kui 2 ia 'ihe to'utangata koia 'o'oku, pe kui 3 ia 'ihe to'utangata koia 'o Sitani Manu. Na'e toe hoko atu aipe moe fu'u dinner faka'ofo'ofa mo'oni na'e teuteu ia 'ehe fanga mokopuna koia 'o Suka mo Soane Lomu. Pea na'e hokoatu aipe mo'emau hulohula 'ihe paaka 'aki pe homau ngaahi teunga koia 'oe lanu 'oe famili takitaha. 'Aia na'e lanu BLUE 'a Felise, pea lanu WHITE 'a Suka, pea lanu GREEN 'a Vanisi, pea lanu YELLOW 'a Soane, pea lanu RED 'a Kaikona, pea koe ORANGE 'a 'Alusa.Koe toe fu'u 'aho fakalata mo'oni 'eni 'e taha.Sunday - Koe 'aho 'eni na'e takitaha o ai kihe'ene lotu pea mau toki fakataha mai 'ihe efiafi 'ihe taimi 5pm mo'emau ngaahi cook koia kihe Sapate Tamai 'omau kai taha ai. Pea na'e toki faka'osi 'aki ha'amau po hiva moha ngaahi highlight meihe ngaahi famili takitaha. Na'e fakavetevete ngata'a 'ae matuku ko'eni 'anepo. Kateu pehe koe seniti mahu'inga taha 'eni kuo mau fakamoleki 'ihe reunion ko'eni. Koe ongo'i vaofi 'oku ma'u heni kae tautau tefito kihe fanau. Na'aku faka'eke'eke 'ae fanau pe koeha 'enau fakakaukau kihe reunion ko'eni, pea ko'enau tali 'eni, They love this reunion. They look forward for next year reunion. Fele 'ae ngaahi hiva kehekehe 'ae famili na'e fakahoko 'ihe po hiva.Na'e fakahoko ai 'e Filimi mo 'Ana ha fo'i hiva usu malie mo'oni. Na'e mahino heni 'ae ngaahi me'a 'oku lava'i 'ehe ngaahi famili. Koe me'a fakafiefia ia.

Koe fakalukufua 'oe ngaahi me'a kotoa na'e fakahoko, meihe 'aho 'uluaki 'o a'u mai kihe 'aho faka'osi na'e lelei, fiefia, uouongataha, fe'ofo'ofani, pea na'a mau fu'u ngaue faklataha 'aupito koe famili. Koe me'a fakafiefia mo'oni hano lava'i ha fa'ahinga fakataha pehe 'ihe famili. Na'e toe 'asi mai foki ha ngaahi famili fo'ou kihe fakafamili ni, koe 'uhinga ia na'a mau toe fu'u tkolahi ange ai 'ihe ta'uni.'Oku mau 'ilo'i 'e toe tokolahi ange 'ae famili ha'anau ha'u kihe reunion koia 'oe ta'u kaha'u. 'Oku 'oatu ai 'ae fakaafe ko'eni kia kimoutolu kemou me'a mai kihe reunion kemou 'ilo'i homou fanga tuonga'ane moe fangatokoua heni. Teu toki fakamahino atu 'ae taimi 'e fakahoko ai 'ihe ta'u kaha'u. Na'e toe fokotu'u ai ha kau palesiteni fo'ou 'ae reunion, ko Taniela Fa'ulao koia 'ae palesiteni, pea ko Lemoto 'Okati mo Sione Naulu 'oku na tokoni. Koe ngata'anga ia, ha ki'i ongoongo ma'ulalo 'oku fai atu meihe Ano Masima. Teu ngata a he moe 'ofa lahi atu 'aupito kiate kimoutolu hono kotoa e famili mei hena. Kuo matuku atu 'ae kau reunion moe fonu honau kato 'ihe fiefialahi.


'Ofa atu, D Tavo2 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page