• Uncle D

New Musical Band in Family & News

Hi Famili, 'Oku ou tui koe hiva, 'oku hange ia koha halanga toto ia 'ihe famili. Pea 'oku ou tui kiai 'o fakatatau pe moe vakai mai 'ae ni'ihi kehe, 'oku 'ikai kenau memipa 'ihe famili. 'Ihe ta'u 'e 3 kuohili, na'e fai ai hoku 'initaviu mo Moana live 'ihe telefoni 'iha taha 'oe letio 'i Nu'usila, fakataha moe kakai 'iha'anau ngaahi fehu'i mai. Pea koe taha 'oe ngaahi fehu'i na'e nofo ia 'ihoku 'atamai meiha tangata Tonga 'e taha, na'ane pehe, 'Oku 'iai nai ha taha 'ihe famili 'oku vale he hiva, he ko'ene vakai kihotau famili 'oku 'ikai ke 'iai ha taha ia 'e vale he hiva? Na'aku tali 'ae fehu'i ko'eni ka na'e nofo ia 'ihoku 'atamai 'o fekau'aki moe music 'ihotau famili. 'oku ou tui na'e tupunga ia meiha ongomatu'a lelei na'a tau tupu hake ai.They love music. Pea ko'ena music 'ae ngaahi hiva lelei pe.Kae tautau tefito kihe ngaahi hiva koia 'oku fai'aki hono fakalangilngi'i 'oe 'Otua.'Oku ou tui na'e hoifua 'ae 'Otua kihe ongomatu'ani. Pea koe tala'ofa koia 'e 'alu ia 'ihona hako 'o a'u kihe to'utangata 4. Pea 'oku ou tui kiai.'Oku ou fakamalo ai kiate kinaua. Pea 'oku tau fakamalo kihe kulupu tame'a koia 'ae "JETS" ko'enau kei hokohoko atu 'ae legacy koia 'a 'etau ongomatu'a. Thank you.

NEW BAND IN FAMILY 'Oku mou 'ilo'i foki ko Haini Wolfgram koe tokotaha ta bass ia 'ae tame'a "Jets" 'Oku mali moe fefine palangi ko Sela. ko 'ena fanau 'oku toko 10. 'Ihe ta'u 'e 4 kuohili na'aku 'alu atu ai ki Long Beach keu kau 'ihano fk-maau'i ha fe'auhi hiva ai 'ae kakai Tonga, 'aia na'e fakahoko 'ihe fu'u vaka 'iloa koia koe "Queen Mary" Na'e 'alu ange ai 'ae fanau ko'eni 'a Haini 'onau ta ai ha ngaahi fo'i fasi. Koe fuofua taimi 'eni kiate au keu fanongo 'ihe ta 'ae kau leka ko'eni. Koe lahi taha 'oku kei ta'u 10. Na'aku 'ohovale 'aupito 'ihe ta 'ae kaulekani mo'enau hiva koe'uhi kohonau ta'u, 'oku nau fu'u kei iiki. 'Ihe ta'u 'e 2 kuohili na'aku toe 'alu atu ai ki Los Angelos kihe fai'aho 'o'etau fa'etangata koia ko Sione Mahe 'ihono ta'u 75.Na'e fakahoko 'eni 'ihe Sapate fakame 'oe ta'u koia. Pea na'e toe 'alu ange ai 'a Haini mo Sela mo'ena fanau 'o fai ha ngaahi hiva 'ihe fakame ko'eni. Na'aku toe 'ohovale ai ko'enau lava 'o toe hiva fakatonga. Pea mo'enau toe poto koia he hiva. 'Ihe kilisimasi 'oe ta'u kuo'osi na'a nau ha'u ki he Conference Center koia 'i Soleikini 'o fai ai ha ngaahi hiva kilisimasi 'ihe koniseti na'e fai ai kiha toko 2,5000. Na'e toe fakaafe'i ai 'ae fanau ko'eni 'a Haini kenau ha'u 'o fai ha koniseti 'ihe Plaza park. Pea na'e fakahoko 'ae koniseti ko'eni 'anepo. Pea teu talaatu koe fanau ko'eni 'oku nau fu'u kei iiki 'aupito, ka koe me'a 'oku nau lava 'oku f'u'u ta'e 'amanekina ia mohonau ta'u.'Oku ou fakatauange 'e 'iai ha 'aho 'e tapuekina ai 'ae fanau ko'eni mo honau taleniti ke kei hokohoko atu 'ae legacy koia 'etau ongomatu'a. 'Oku ou kole atu ke fakakau atu mu'a kinautolu 'iho'omou ngaahi lotu.'Oku toe lelei ange 'enau fakahoko honau taleniti 'anepo meiha toe taimi kuou fanongo ai kimu'a, 'ihe'enau hiva moe ta koia 'oe me'alea.

NEWS 'Oku ou fakamalo atu ki ho'omou ngaahi lotu kotoa pe na'e fai mai koe'uhi koe tokotaha ko'eni ko 'Isi 'Epenisa. Kuo lava foki 'eni 'a 'Isi 'o ha'u ki 'api, pea 'oku mo'ui lelei ange ia he taimini.Na'e kau foki 'a 'Isi 'ihe reunion. Pea na'e kau he hiva koia 'oe po hiva.Koe me'a fakafiefia ia 'ae lava ke mahino mai 'ae 'ofa ta'e filifilimanako 'a'etau Tamai 'oku 'afio mai mei langi. Ko Maikeli foki na'e 'ave foki moia ki falemahaki, pea kuo 'osi 'ata mai kuo 'osi sai ka 'oku kei nfo fale pe.Ko Fatai foki kuo 'osi fa'ele koe ki'i ta'ahine ko hono hingoa ko 'ISA KELIA NAU.Pea ko hoku fuofua mokopuna 'eni.Pea koe me'a fakafiefia 'ete hoko koha kui 'ihe'ete vakai kihe ki'i ta'ahine ko'eni. Na'a mau lava atu foki kihe mali 'ae 'ofefine 'o Keisi 'a Filimi ko 'Emelita.Na'e faka'ofo'ofa 'aupito 'ae mali ko'en i mo fiefia. Na'aku lava atu mo Latu ki San Francisco kihe mali ia 'ae foha 'o Seletute mo Kapeni. Na'e fai pe mali 'ihe temipale, kae ta'ofi 'ae fakafiefia kotoa he na'e si'i malolo 'ae kui 'ae ta'ahine mali 'ihe uike kuo'osi pe. Na'e faka'ofo'ofa 'ae me'a kotoa 'ihe mali ko'eni. Na'aku lava atu aipe 'o vakai 'a'etau fa'e koia ko Mele'ufi. Pea 'okune fu'u mo'ui lelei 'aupito mo kei ha talavou 'aupito pe 'ae fa'e ko'eni. Ko Petaia foki 'oku si'i ma'u ia 'ehe mahak,i kete 'oku fakaofoofo ma'upe hono kete pea 'oku 'alu ma'upe 'o to'o vai fakauike 'ihe falemahaki. 'Oku ou kole atu kemou si'i lotua mai 'ae tokotahani he 'oku kei tali kiha 'ate fo'ou ke fetongi 'aki hono 'ate he koe palopalema ia. Ka 'oku nau sai pe famili kotoa ai. Ko 'Ekuasi foki na'e toki Graduate mei he High School. Pea koe me'a fakafiefia ia ko'ene lava'i 'ae tafa'aki koia. Ko Napa 'eni 'e teu fai 'ene mali 'ihe 'aho 16 moe 17 koia 'o Tisema moha ta'ahine Hawaii ko Lenora Nauahi hono hingoa. Koe me'a fakafiefia ia koe fili 'ae tokotaha ko'eni ke mali, kae hu atu ia kihe 'Univesiti koia 'o 'Iuta 'o hoko atu ai 'ene ako.


Koe ngata'anga ia 'ae news 'oku fai atu meihe tele'ani mou nofoa, 'ofa lahi atu kiate moutolu hono kotoa. D. Tavo.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hello

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Family

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family