top of page
  • Uncle D

News, Fakamalo & Next Reunion 2013

Hi famili, 'Oku te tomu'a tuku ha fakamalo kihe 'Otua koe ngaahi 'ofa ta'efilifilimanako kuone fai mai kiate kitautolu 'ihe ngaahi feitu'u kehekehe 'oku tau 'iai. 'Oku ne tali ki he'etau ngaahi lotu. Na'aku talanoa 'aneafi mo Petaia 'a Mele'ufi kuo 'osi fetongi hono 'ate kiha 'ate fo'ou. Pea kuo si'i lava ';eni 'o kai mo fiefia ange 'ene mo'ui. Pea 'oku tau fk-malo ai koe fu'u ngaue kafakafa koia kuo fai 'ehe kau toketa 'oe fonua ni. Na'aku 'eke kiai pe koe 'ate 'oha tangata pe koe 'ate 'oha fefine na'e fetongi 'aki hono 'ate, na'ane talamai 'eia 'oku 'ikai kene 'ilo. Peau talaange kiai, kapau koha 'ate 'oha fefine, teke fakaleiti 'ihe toenga ho'o mo'ui. Pea toki puna 'ene kata 'oma pa'ehe ai 'ihe telefoni. Pea ne pehe mai leva koe me'a mahu'inga pe 'ene toe ma'u ha faingamalie kene toe mo'ui ai. Ka na'aku fiefia lahi 'ihe'eku fanongo kiai 'oku kata mai mo talanoa fiefia mai 'ihe telefoni. 'Oku ou 'oatu heni ha fakamalo 'o fakafofonga'i atu 'akimautolu kotoa koia 'i 'Amelika ni, kiate kimoutolu kotoa koia na'a mou fakahoko 'etau reunion koia 'a 'etau ongomatu'a 'i 'Australia. Toni mo Seini family, 'Isa'ake family, Tita mo Kuti family moe tangata'eiki Patele Palenapa. 'Oku mau misi 'ae fu'u fiefia na'a mou ma'u, kaneongo ia koe 'atunga ia e va mama'o 'etau nofo moe anga 'oe tu'unga vaivai fakapa'anga 'oe ngaahi famili 'ihe taimi ni, pea moe ngaahi palopalema 'o fekau'aki mo'emau pepa nofo fonua koe 'uhinga ia 'oku 'ikai ke lava atu ai ha taha. Na'aku talanoa mo Poini 'koe me'a tatau 'oku hoko kiai. Ka 'oku mau fakamalo atu ko ho'omou fakahoko 'ae reunion. Pea 'oku ha mai na'e fu'u mateuteu 'aupito 'ae komiti. Pea 'oku 'oatu ai e fakamalo kihe komiti koia na'a nau fa'u mo fakalele e ngaahi polokalama 'ihe reunion. Fakafiefia 'ete vakai hifo kihe ngaahi ta moe video koia ho'omou ngaahi polokalama, pea moe fokotu'u koia ke fai ki Nu'usila 'ihe ta'u 2013 'ihe taimi 'oe kilisimasi. 'Oku mau poupou'i ia, ka 'oku 'iai ha fokotu'u ke fakahoko atu kemou vakai ange kiai. Na'a work ange ia kihe ngaahi famili, koe'uhi ko honau ngaahi vaivai moe ngaahi palopalema kehekehe 'oku nau 'iai. New Proposal For The Next Reunion Koe fokotu'u atu, ke fakahoko 'i he feitu'u ko'eni 'e tolu 'ae reunipon 'ihe ta'u 2013. Ko Nu'usila mo Tonga pea mo 'Amelika. Ka'e kei lava pe ke 'alu 'ae kau 'Aositelelia ia ki Nu'usila. Pea toki fili ai 'ae ni'ihi koia 'oku ofi kihe ngaahi feitu'u ko'eni 'e 3 ke nau 'alu kiai. Pea toki fakakaukau'i ai 'ehe feitu'u koia 'ae taimi lelei ke fakahoko ai 'enau get together for the reunion. 'E lava pe 'ehe ni'ihi 'i Tonga 'o fakataha ai pea ka lava atu kiai ha n'ihi 'oku nau ofi atu kiai meihe ngaahi fonua muli kenau kau kiai. Pea takitaha fili pe 'ehe feitu'u 'enau kau komiti ke fakalele 'enau reunion. Koe anga ia e fokotu'u atu kihe reunion koia 'oe 2013. Pea 'oku toe fokotu'u atu ketau reunion fakataha leva ki Tonga 'ihe 2015 'ae famili kotoa, koe'uhi koe toko 3 koia 'i Tonga Maliana, Kelela mo Lotiola mo tau toe foki 'o sio ki hotau tupu'anga mo'etau ongomatu'a 'oku na kei toka 'ihe fa'itoka ko Loma. Koe anga ia e ki'i fokotu'u vaivai 'oku fai atu ke fe'unga moe vaivai 'oe ngaahi famili. Pea ma'u moe taimi loloa ke fai ai e feinga ke o atu ki Tonga kihe 2015. Pea koe ngaahi komiti ko'eni 'e 3 tenau palani mo fakalele 'ae ngaahi reunion ko'eni 'oe 2013 meihe ngaahi feitu'u, tenau hoko koe kau komiti ia ke nau palani'i 'ae polokalama koia 'e fakahoko 'ihe reunion koia 'ihe 2015 'i Tonga. 'Ofa lahi atu kiate kimoutolu hono kotoa. Pea mou fakamolemole'i kimautolu 'o hange ko hono fakamolemole'i 'ehe 'eiki 'ae kau fai kovi, 'o liunga 7 tu'o 70. Koe lotu mo'oni ia.'Ofa lahi atu,

D. Tavo

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page