top of page
  • Sr Clare Tavo

To 'Alekisio Filimi Tavo

'Oku mau hakahaka he langi kuo tau moe loto fakafet'ai mo'oni koe'uhi a koe e'a faufaua 'a hono 'ofa'i vale'i koe mei Langi na 'oke a'usia ai ho ta'u mo'ui faka- Tohi Tapu Valungofulu ma tolu Malo. Fakamalo atu ki ho'o fakaloloto'i 'emau Tu 'Otua, he 'oku mau lava heni 'o mata tonu 'ae 'Ofa hulu fau, 'ofa ta'efilifilimanako 'ae Tamai 'Otua. 'Oatu 'emau Talamonu moe fakatauange keke ma'u ha 'Aho fonu fiefia moe Tapuaki fakataha mo ho'o fanau moe fanga mokopuna kae 'uma'a e famili. Fakamonu'ia atu 'ae Kilisimasi moe fakatauange koe Laumalie 'oe Pilinisi 'oe Melino 'e nofo'ia ma'u pe 'ia koe moe famili ke fai atu 'aki e fononga 'ae Ta'u Fo'ou na. 'Oku mau 'ofa atu meia Maliana Sisifa, Sr Clare, Lotiola moe fanau & fanga mokopuna, Sose moe fanau, 'Ana Maka, Latu moe famili mei Matahau.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

To Each One and All, The Dearest Ones Within Fatai & 'Ekuasi Family First of all, thank you Laupoini Jr. for initiating this sharing of digging out good ideas about: " FATAI & 'EKUASI FAMILY REUNION 2

bottom of page