top of page
  • Toni Rea

'Ekuasi Fatai Reunion Evaluation 2016


Ko e ola eni ‘ae fakataha na’e fai ke fakama’opo’opo 'e he sekelitali (Tony Rea) ‘ae fakakaukau ‘ae to’utupu moe matu’a fekau’aki mo e Reunion ‘ihe ta’uni.

‘Oku fakamalo lahi he komiti ‘i Tongani na’e fokotu’utu’u mo e fakalele ‘ae polokalama.


Na’e tuku atu ‘ae fehu’i e tolu ke fai ki ai hono tali.


1) Koe ha ‘ae ngaahi me’a na’a ke saia ai ‘i he Reunion?


a. Tokolahi na’e lava mai mei he feitu’u kehekehe

b. Laumalie makehe ‘i hono fai mai ki 'api – na’e ha mai ai ‘ae laumalie makehe ‘oe ongomatu’a

c. Fakamalohisino moe polokalama lotu ‘ihe pongipongi

d. Kau mai ‘ae ongo famili ‘o Fatai mo Ekuasi

e. Tapuaki ‘ae ngaahi maka fakamanatu

f. Fetokoni’aki ‘ihe ngaue faka’aho

g. Ko e faita ‘a Fonua mo Tia ‘o lava ke kau mai ‘ae famili mei muli ‘ihe Reunion

h. Fetaulaki moe ni’ihi ‘ihe famili na’e te’eki ai ke fai ha maheni

i. Tauhi kakai - tautefito ‘ihe taimi kai efiafi

j. Laumalie ‘ihe ngaahi kulupu fafanga

k. Fakalotolahi ki he ngaahi ngaue fakalukufua ‘ihe kaha’u

l. Faka’ilonga’i ‘ae fanau kuo lavame’a ‘ihe ako.


2) Koe ha ‘ae ngaahi me’a ke fakalelei’i pe ko e ngaahi me’a fo’ou ke tanaki mai ki he Reunion hokomai?


a. Na’e uesia lahi ‘ae ngaahi me’a tokoni ‘ae tokanga moe kau ki he ngaahi polokalama

b. Hoko atu pe ‘ae vahevahe fakakulupu ki he ngaahi fatongia kehe ka fakakaukau ke omai ha kakai mei tu’a ke feme’akai - hange ko e kulupu mei Ahopanilolo

c. Ke fakalelei’i ‘ae polokalama tautefito ki he to’utupu ke kau ai ha aho sipoti pe koe kaitunu

d. Ke ‘i ai ha taimi ‘ihe polokalama ke feinasi’aki ‘ae to’utupu moe matu’a ‘ihe ngaahi kaveinga fekau’aki mo e famili

e. ‘Oku totonu ke a’u ‘ae ‘ofa ki he kau vaivai – hange ko hono ave ha me’akai ki he fa’ahinga ‘oku tokoto

f. Hoko atu ‘ae fakailonga’i ‘ae ngaahi lavame’a ‘ihe famili – sipoti etc.

g. Fepakipaki ‘ae me’a e ni’ihi ‘ihe polokalama hange ko e eva pasi mo e a’ahi kia Sepa.3) Koe ha ‘ae taimi ki he Reunion hokomai pea ke fai ki fe?


Koe tali ki he fehu’i koeni na’e tefito ‘i he sio ki he amanaki ke fakahoko ‘ae Siupeli Koula ‘ae Fale Lotu ‘i 2019. ‘Oku te’eki ai ke fakapapau’i e he siasi ‘ae taimi e fai ai ‘ae katoanga ko eni


Ka fakahoko ‘ae katoanga ko eni ‘i 2019 ‘oku ngali fakapotopoto ke fai ‘ae Reunion ki Tonga ‘ihe taimi tatau koe’uhi ko e ngaahi fakamole ki he folau mai ki Tonga


‘Oku faka’amu e ni’ihi kapau e lava fakahoko ‘ae Reunion ‘i Sune/Siulai ko e taimi sai taha koe’uhi ‘oku tutuku ‘ae ako moe ki’i mokomoko ange ‘ae ea


Kaekehe ‘oku tau fakaongoongo ki he tu’utu’uni ‘ae siasi fekau’aki moe taimi e fakahoko ‘ae katoanga pea tau toki lava o fakapapau’i ‘ae taimi ‘o ‘etau Reunion.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Make sure you have your dollars ready for our Koniseti to ensure Napa has the funds he needs when he returns to Tonga in the latter half of December. I'm sure you haven't forgotten. 'Ofa lahi atu

bottom of page