top of page
  • Uncle D

Ano Masima News 3

Malo e lelei famili.


Ko 'eni kuo lava lelei e reunion 'a e famili koia 'o Lomu mo Losaline. Na'e ma'u 'e he tokotaha kotoa pe na'e ha'u ki he reunion 'a e fiefia mo 'ene ongo'i 'a 'ene 'ofa ki he tokotaha kotoa pe, kae tautau tefito ki he fanau. Na'e tokolahi 'aupito 'a e fk-taha'anga ko 'eni. Pea ko e me'a na'e fk-fiefia 'aki ko e lava ko ia ke 'iai ha fk-fofonga mei he fanau ko ia 'e toko 6 'a Soane Lomu mo Losaline. Na'e ha'u mei Seattle 'a e mokopuna 'o 'Alusa ko hono hingoa ko Tomasi Vanila. Pea pehe foki ki he mokopuna 'o Kaikona na'e 'iai ko e ki'i 'ofefine 'o Matavao ko e 'a Mafi mo Faleata. He na'e pusiaki'i 'e Kaikona 'a Mafi ko ia 'oku mali mo Faleata ko e 'ikai ke si'i 'iai ha'ane fanau. Pea na'a mau ongo'i 'oku kakato 'a e reunion ko 'eni koe'uhi ko 'emau 'ilo'i 'oku 'iai pe ha fk-fofonga mei he fanau kotoa ko ia 'a Lomu mo Losaline.


Na'e lava mai foki ki ai 'a Filimi mo Puluno mo 'ene fanau mo e fanga makapuna mei Texas. Pea pehe kia Tu'isoso mo 'Ema mei L.A. 'o mau nofo pe 'i homau 'api pea mo Tomasi. Na'e lava mai foki mo Laki tamasi'i ko ia 'a Vake mo Lopeti Kaumatule. Pea pehe kia Sione Moa mo e fanga mokopuna ko ia 'o Vanisi. Pea pehe kia "Amelia koia 'a Pipi mo hono famili mei Texas mo e fanga mokopuna koia 'o Suka mo Soane Lomu na'a nau fu'u tokolahi 'aupito. Pea ko e tokolahi taha ko e fu'u fanga mokopuna ko ia 'o Felise Tavo. Na'a mau fk-hoko ha fu'u polokalama fk-fiefia mo'oni 'i he 'aho Tokonaki 'i he fe'auhi sipoti 'olimipiki na'a mau fai, 'aia na'e fk-lele ia 'e he komiti 'a e to'utupu. Koe highlight 'o e 'aho ko'eni, ko 'emau fk-hoko ha laka parade 'a e ngaahi hako takitaha 'o e ngaahi fanau koia 'e toko 6 'a Lomu. 'Aia na'e taki ia 'e Tomasi Vanila ko e mokopuna ko ia 'o 'Alusa, pea hoko atu ki ai 'a e mokopuna ko ia 'o Kaikona. Pea hoko mai ki ai 'a e fanga mokopuna ko ia 'o Vanisi, pea hoko mai ki ai 'a e fanga mokopuna ko ia 'o Soane, pea hoko mai ki ai 'ae fanga mokopuna ko ia 'o Felise pea fk-muimui mai leva 'a e fanga mokopuna 'o Suka. Pea na'a mau ta tuku 'aki ha fu'u hulohula fk-fiefia 'i he park koia na'a mau fe'auhi ai. Na'e ma'u mo'oni 'a e fiefia mei he ki'i leka si'isi'i taha 'o a'u ki he lahitaha.


Na'a mau fk-'osi ki he 'aho Sapate 'aki ha'amau Fireside mo ha dinner. Ko e fireside ko 'eni na'e palani ia ma'ae fanau ako he'e fokotu'u 'a e ako 'i he 'aho ni. Pea ko Dr. Sitani Manu na'e palani 'e he komiti ke ne hoko ko e guest speaker 'i he fireside ko 'eni pea na'e 'ikai kene lava mai, pea na'e ma'u mai 'ene email 'o lau ia 'eau 'i he fireside ko e leatuku pe ia 'o e fireside ko 'eni. Pea na'e fiefia 'aupito 'a e famili ai. Pea ko ia ai Sitani 'oku mau 'oatu ai ha fk-malo kiate koe ko e tohi fk-'ofo'ofa na'ake fai mai ki he famili mo e fanau ako. Teu ngata a he kau toki news atu 'i he hoko 'a e 10pm.

Click here to read Sitani's letter to the reunion.


'Ofa lahi atu, Uncle D Tavo

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page